Google Website Translator Gadget

donderdag 16 juni 2011

De link tussen genen, gluten, pijn en verstoorde stress-response

Heb je je ooit afgevraagd waarom sommige mensen goed reageren op Low Dose Naltrexone (LDN)?


Het antwoord is heel eenvoudig. LDN stimuleert je lichaam om meer mu opioide receptoren (MOR) te maken op de b-endorfine in je lichaam.

MOR zijn verantwoordelijk voor het opsporen van kanker cellen in je lichaam, maar ook om de pijn, verslavingen zoals koffie, nicotine, alcohol, drugs, games, ... onder controle te houden. Als je er geen (meer) hebt, zit je in de problemen. Studies hebben aangetoond dat MOR ook de reactie op stress (cortisol = immuniteit) in uw lichaam bemiddelen. Het wordt nog interessanter!

Wat is het probleem als je ME/CVS hebt? Veel mensen hebben een genetische verschil op de MOR receptor genaamd de A118G. Het is een gemeenschappelijk polymorfisme wat veel mensen hebben.

Wetenschappers ontdekten dat mensen met de A118G variant verschillend reageren op het geneesmiddel metyrapon. Hun ACTH hormoon steeg meer dan mensen zonder allel variant, maar hadden op het einde een beduidend lager ACTH-niveau. Dit betekent een grotere remming door de MOR op de hypothalamus-hypofyse-sites!

Metyrapon wordt vaak gebruikt om de controleren of u last heeft bijnier insuffiëntie. Het blokkeert de cortisol-synthese met als gevolg dat CRH en ACTH (hormonen) niveaus moeten stijgen als een reactie op de dalende cortisol niveaus.

Nu heb je het bewijs dat Low Dose Naltrexone ook uw cortisol regelt en dus je immuunsysteem.
Het stimuleert immers de aanmaak van nieuwe MOR, hoe meer hoe beter je lichaam zal functioneren.

Wat is de link met gluten? Opiaten doden MOR. Wordt u geplaagd door chronische pijn en ziekte? Misschien is het tijd om te overwegen om uw medicatie te veranderen. Stoppen met alle opiaten en dat omvat ook die in je eten: gluten, melk, soja en spinazie. Dit zijn natuurlijke opiaten en hebben hetzelfde effect op je gezondheid als pijnstillers.
(Een alternatief voor opiaten pijnstillers kunnen zijn Topamax of Normast.)

Veel van de chronisch zieke patiënten hebben problemen met een enzym genaamd DPP IV. Dit enzym verteert als het ware opiaten. Als om welke reden het enzym niet werkt naar behoren, worden de opgestapelde opiaten giftig en breken ze de MOR af in je lichaam.

Ik vraag me af wat het statistisch toeval is van DPP IV deficiëntie en de A118G variant?

Wilt u meer informatie over Low Dose Naltrexone, bezoek de website:
http://opstaanmetmecvs.blogspot.com/p/low-dose-naltrexone.htmlBronnen:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1369-1600.2011.00313.x/abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12627468
http://www.snpedia.com/index.php/Rs1799971

The link between genes, gluten, pain and altered stressresponse

Have you ever wondered why some people react well on Low Dose Naltrexone (LDN)?
The answer is very simple. LDN stimulates your body to create more mu opioide receptors (MOR) on the b-endorphines in your body.

MOR are responsible for detecting cancer cells in your body but also to control pain , addictions to coffee, nicotine, alcohol, drugs, games, ... If you don't have them (anymore), you are in trouble. Studies have demonstrated that MOR also mediates the stress response (cortisol = immunity) in your body. It becomes even more interesting!

What is the problem when you have ME/CFS? A lot of people have a genetic difference called the A118G. It is a common polymorphism so many people have it.

Scientists discovered that people with the A118G variant react differently to the drug metyrapone. Their ACTH hormone rised more than people with no allele variant but had a resultant significantly lower ACTH level. This implies a greater inhibition through the MOR at the hypothalamic–pituitary sites!

Metyrapone is often used to the check if you suffer adrenal insuffiency. It blocks cortisol synthesis and as a result CRH and ACTH levels should rise as a response to the falling cortisol levels.

Now you have the proof that Low Dose Naltrexone also regulates your cortisol and therefore your immune system.

What is the link with gluten? Opiates kill MOR. Do you suffer chronic pain and illness? Maybe it's time to consider to change your medication. Stop all opiates and that includes those in your food: gluten, milk, soya and spinach. These are natural opiates and have the same effect on your health as painkillers.
(An alternative for opiate painkillers could be Topamax or Normast.)

A lot of chronic ill patients have problems with an enzym called DPP IV which is supposed to digest opiates. If for some reason the enzym does not work as it should in your body, opiates become toxic. They will kill MOR.

I wonder what the statistical coincidence is of DPP IV deficiency and the A118G variant?

Would you like more info on Low Dose Naltrexone, visit the webpage:
http://opstaanmetmecvs.blogspot.com/p/low-dose-naltrexone.html

Sources:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1369-1600.2011.00313.x/abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12627468
http://www.snpedia.com/index.php/Rs1799971